Ponúkame vám komplexné riešenie hydrauliky, mazania a filtrácie

Aktuality

11.12.2020

Želáme Vám krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v dňoch 23-12.2020 – 11.01.2021 budeme čerpať dovolenku.

Počas dovolenky bude spoločnosť zavretá. V prípade súrnych konzultácií môžte volať na čísla +421907341880, alebo +421905152051.

S pozdravom,

BASEKO, spol. s .r.o.

12.08.2016

!!!POZOR!!! Predaj hydraulických zubových čerpadiel na traktory.

!!!POZOR!!! Predaj hydraulických čerpadiel na traktory.

Pripravili sme pre Vás prvú časť katalógu, ktorý Vám pomôže vytypovať správnu náhradu hydraulického čerpadla vo Vašom Traktore podľa značky a modelu traktora.

V katalógu, ktorý si stiahnete tu nájdete hydraulické čerpadlá pre nasledovné typy traktorov:

- BOBARD,

- CARRARO

- CASE

- DAVID BROWN

- DEUTZ

- EICHER

- FARMER

- FENDT

- FIAT

- FORTSCHRITT

- GULDNER

- HANOMAG

- HOLDER

- HURLIMANN

- JOHN DEER

- LAMBORGHINI

- LANDINI- MASSEY FERGUSON

- LIEBHERR

- LINDNER

- LOIZEAU

- MASSEY FERGUSON

- MENGELE

- NEW HOLLAND

- SAME .

Ďalšie typy traktorov Vám pripravíme čoskoro. Ale už dnes môžte posielať dopyty.

01.12.2015

Predaj zubových čerpadiel ARGO-HYTOS

Zahájenie predaja zubových čerpadiel ARGO-HYTOS (viac…)

Zobraziť všetky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  PRE PREDAJ TOVARU

I.Predmet plnenia

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v kúpnej zmluve (ďalej len  KZ) a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb.


II. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v KZ v termíne uvedenom v KZ, prípadne vo vystavenej faktúre. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu spôsobom uvedeným v KZ, prípadne vo faktúre. V prípade, že je v KZ uvedená kúpna cena v cudzej mene, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej mene. Kúpna cena tovaru zahŕňa dopravné, colné a balné náklady, pokiaľ nie je v KZ uvedené inak. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci môže fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy, t.j. z kúpnej ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe KZ povinný uskutočniť. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že v prípade stornovania objednávky alebo zrušenia KZ kupujúcim môže predávajúci fakturovať storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny pokiaľ kupujúci uplatní storno do 10 dní vrátane, resp. 80% z kúpnej ceny pokiaľ kupujúci uplatní storno nad 10 dní od objednania, resp. uzatvorenia KZ. Kupujúci je povinný tieto fakturované úroky alebo storno poplatok uhradiť.


III.Dátum a miesto plnenia


Tovar bude kupujúcemu dodaný kedykoľvek v priebehu lehoty alebo termínu plnenia uvedeného v KZ. Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v KZ. Ak nie je v zmluve uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie je dohodnuté miesto určenia tovaru, bude tovar odoslaný na adresu uvedenú pri mene kupujúceho v uvedenom v KZ. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi a to v prípade, že zasielaný tovar bude označený ako zásielka pre kupujúceho a že dodanie tovaru bude kupujúcemu oznámené. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má právo plniť svoj záväzok dodať tovar aj uskutočnením v niekoľkých čiastkových plneniach.


IV.Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečie škody na tovare


Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v okamihu zaplatenia kúpnej zmluvy. Ak je kúpna zmluva zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a v prípade zasielania dopravcom odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.


V.Zodpovednosť za vady, záruka


Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru po dobu 12 mesiacov od dátumu dodania uvedenom vo faktúre ako deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené kupujúcemu treťou osobou, zásahom vyššej moci alebo inou náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim budú považované najmä vady spôsobené porušením odporúčaní a návodov výrobcu upravujúcich postup pri inštalácii, montáži alebo zabudovaní tovaru, pri manipulácii s tovarom, pri skladovaní tovaru alebo jeho používaní. Kupujúci sa zaväzuje postupovať pri prevádzkovaní dodaného tovaru s odbornou starostlivosťou, dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a technických podmienok vypracovaných predávajúcim. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné právne a technické normy. Pre nebezpečenstvo vzniku škôd na tovare platia ustanovenia Obch zákonníka podľa § 455 a 457 a zodpovednosť za vady tovaru bude riešená podľa § 422 Obchodného zákonníka. Predávajúcemu prináleží právo voľby spôsobu uspokojenia práv z vád. Kupujúci je povinný pod sankciou straty týchto práv z vád oznámiť: Vady tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne ihneď , kvalitatívne do 3 dní od prevzatia tovaru; Vady tovaru zistené pri rozbalení tovaru – do dvoch týždňov od prevzatia tovaru kupujúcim Skryté vady tovaru, ktorých zistenie si vyžaduje vypracovanie odborného posudku – počas záručnej doby. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom je povinný uviesť číslo zmluvy, na základe ktorej mu bol tovar dodaný a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu. 
Reklamované náhradné diely nie sú skladom, pre ich dodávku platia štandardné dodacie termíny a v prípade reklamácie budú dodané na adresu odberateľa.

 

VI.  Všeobecné a záverečné ustanovenia


Ostatné vzťahy, založené kúpnymi zmluvami, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právneho poriadku platného v SR. Právne úkony smerujúce ku zmene záväzkového vzťahu založeného kúpnou zmluvou, si vyžadujú písomnú formu. Ak vznikne dodatočne po uzatvorení KZ predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru povinnosť zaplatiť dane, clo alebo poplatky , ktoré nebol povinný zaplatiť v okamihu uzatvorenia KZ, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu výdavky na ich zaplatenie. Písomnosť zaslaná kupujúcemu doporučenou zásielkou bude považovaná za doručenú tretím dňom nasledujúcim po dni podania doporučenej písomnosti na pošte. Ak nastanú okolnosti vyššej moci, je kupujúci povinný pristúpiť na zmenu obsahu zmluvy spôsobom zodpovedajúcim vzniknutej vyššej moci. Uzatvorením KZ sa zmluvné strany dohodli v súlade s §89 a OSP, že prípadné súdne spory medzi kupujúcim a predávajúcim budú prejednané miestne príslušným súdom predávajúceho a to vo vecnej príslušnosti. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok platia ak nie je v KZ uvedené inak.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 1.1.2009